Skip to main content
BETA

The Beta site will soon become our new live site. About BETA.

Welsh Government
EnglishCymraeg

Amdanom ni

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013.

Rydym ni’n masnachu fel Gyrfa Cymru Careers Wales, ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd sy’n annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Beth rydym yn ei wneud a pham rydym ni'n bodoli

Gwybod mwy am ein gwaith, y prosiectau rydym yn eu cefnogi a'r partneriaid rydym yn gweithio gyda hwy.

Cyfarfod ein Prif Weithredwr

Dewch i wybod mwy am y person tu ôl i'r swydd.

Ein gweledigaeth strategol

Dysgwch mwy am weledigaeth y cwmni a sut rydym yn dymuno cefnogi nod Llywodraeth Cymru o greu Cymru fwy ffyniannus, iach ac uchelgeisiol.

Ein adroddiad blynyddol

Gweld ein adroddiad blynyddol a chrynodeb o adroddiad blynyddol Careers Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG).

Ein cyfrifon statudol

Gweld ein cyfrifon statudol dros y tair blynedd diwethaf.

Cymru'n Gweithio

Gwybod mwy am Cymru’n Gweithio - sy'n cael ei chyflwyno gan Gyrfa Cymru a'i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol. 

Ein gwobrau

Dysgwch mwy am yr amryw wobrau mae Gyrfa Cymru wedi'u hennill.


Ein polisïau

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Darganfyddwch mwy am ein polisïau a'n cynlluniau gweithredu a sut yr ydym yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth, cyfarwyddebau a safonau.

Yr iaith Gymraeg

Gwybod mwy am sut yr ydym yn cydymffurfio gyda safonau penodol yr iaith Gymraeg yn ymwneud â chyflenwi gwasanaeth, llunio polisïau a mwy.

Amgylchedd

Darllenwch mwy am sut yr ydym yn rheoli ein heffaith amgylcheddol.

Rhyddid gwybodaeth

Dewch i wybod sut mae Gyrfa Cymru yn darparu gwybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Hysbysiad preifatrwydd

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd a dod i wybod sut rydym yn cydymffurfio'n llawn â rheoliadau newydd GDPR.

Telerau ac amodau

Dysgwch mwy am ein telerau ac amodau.

Cwcis

Gwybod mwy am sut rydym yn defnyddio cwcis i wella perfformiad ein gwefan.


Cysylltu â ni

Adborth a chwynion

Gwybod mwy am sut yr ydym yn delio gydag adborth a chwynion ac am ein safonau gofal cwsmer.

Ymholiadau cyfryngau

Gwybod mwy am sut i gysylltu gyda ni am unrhyw ymholiadau cyfryngau, cysylltu a'n gwefan a defnyddio ein logo.


Recriwtio

Gweithio i ni

Dewch i wybod mwy am sut beth yw gweithio i Gyrfa Cymru a'n swyddi gwag cyfredol.