Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Welsh Government
EnglishCymraeg

Rhaglen Fynediad - Cymoedd y De

Ydych chi’n byw yng Nghymoedd y De? Ydych chi’n oedolyn di-waith sydd angen dim ond ychydig o help i ddod o hyd i swydd a’i chadw? Os felly, gall y Rhaglen Fynediad eich helpu.

Beth yw’r Rhaglen Fynediad?

Mae’r Rhaglen yn cynnig grantiau ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol ichi wella’ch sgiliau a’ch rhagolygon gwaith.

Beth yw’r manteision?

Gallech chi dderbyn:

  • Grant hyfforddiant galwedigaethol o hyd at £1,500 i’ch helpu i ddiweddaru’ch sgiliau er mwyn dychwelyd i’r gwaith;
  • Hyd at £200 o gymorth ychwanegol i helpu i ddileu rhwystrau i hyfforddiant galwedigaethol, fel costau gofal plant neu drafnidiaeth

Ydwi'n gymwys i gymryd rhan?

Bydd un o Gynghorwyr Gyrfa  o Gyrfa Cymru yn asesu’ch anghenion a chadarnhau a ydych chi’n addas i gael cymorth trwy’r Rhaglen Mynediad. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod:

  • Yn byw yng Nghymoedd y De (o fewn awdurdodau cyngor Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Sir Gâr, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Abertawe neu Dorfaen)
  • Yn 18 oed neu hŷn (a heb fod yn gymwys ar gyfer unrhyw raglenni eraill, gan gynnwys rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop)
  • Yn ddi-waith ers 24 mis neu lai ac wedi cofrestru â’r Ganolfan Byd Gwaith
  • Heb lawer o brofiad gwaith cyfredol, perthnasol a throsglwyddadwy
  • Gyda siawns resymol o fod yn barod am waith ar ôl bod yn rhan o’r Rhaglen (o fewn 6
    mis)

Sut alla i gael mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth a chyngor cysylltwch â ni yn Gyrfa Cymru.

Un o fentrau Llywodraeth Cymru yw’r Rhaglen Fynediad.


Dogfennau