Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Welsh Government
EnglishCymraeg

Beth yw Prentisiaeth?

Swyddi yw prentisiaethau yng Nghymru sy'n cynnwys cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau sy'n benodol i swydd. Rydych yn cael cyflog tra'n gweithio a dysgu.

Mae tair lefel o Brentisiaeth:

 • Prentisiaeth Sylfaen - byddech fel arfer yn ennill cymhwyster Lefel 2 (sy’n cyfateb i lefel TGAU) sy’n berthnasol i’r swydd
 • Prentisiaeth - byddech yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 (sy’n cyfateb i gymhwyster Safon Uwch) sy’n berthnasol i’r swydd
 • Prentisiaeth Uwch / Prentisiaeth Gradd - gyda’r rhain, byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 ac uwch. Gallai hyn fod yn Dystysgrif Genedlaethol Uwch/Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd.
Ble byddwn ni'n hyfforddi?

Bydd hyn yn dibynnu ar beth rydych yn ei wneud. Bydd eich cyflogwr yn penderfynu sut maen nhw am eich hyfforddi i wneud eu gwaith. Dyma rai o'r ffyrdd mae prentisiaid yn cael eu hyfforddi:

 • Yn y swydd
 • Yn y coleg a allai fod yn amser llawn neu'n rhan-amser
 • Mewn canolfan hyfforddi lle byddwch yn mynd unwaith yr wythnos neu mewn blociau o ddyddiau neu wythnosau
 • Mewn prifysgol os ydych yn gwneud lefel uwch neu Brentisiaeth gradd

Byddwch yn sicr yn cael hyfforddiant. Eich cyflogwr newydd fydd yn penderfynu sut a pha mor aml, pryd a ble.

Rhoddir y wybodaeth hon i chi pan ewch drwy'r cais neu dylech ofyn am fanylion yn eich cyfweliad.

Pa fath o brentisiaethau sy'n cael eu hysbysebu?

Mae ystod eang o Brentisiaethau ar gael, a nifer o gyflogwyr gwahanol yn eu cynnig:

 • Chwiliwch ar ein Gwasanaeth Paru Prentisiaeth i weld beth sydd ar gael nawr. Gallwch weld yr holl gyfleoedd neu eu hidlo yn ôl math o waith neu ble rydych yn byw
 • Edrychwch ar Gyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau sy'n cynnwys dolenni yn ôl math o Brentisiaethau. Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o'r ystod o Brentisiaeth, a'r cyflogwyr sy'n eu cynnig

Os ydych yn ansicr pa brentisiaeth byddai'n eich siwtio beth am:

Beth yw gofynion mynediad Prentisiaeth?

Mae'n rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn, does dim terfyn oedran uchaf.

Mae'n rhaid i chi ymgeisio fel unrhyw swydd arall. Bydd y cyflogwr sy'n hysbysebu'r Prentisiaeth yn nodi'r cymwysterau, sgiliau a phrofiad maent eu hangen.

Mae Prentisiaethau yn ffordd dda o gael gwaith a dysgu o'r dechrau, felly maen nhw'n gystadleuol iawn. Mae'n bwysig eich bod yn creu CV a chais da iawn.

Faint byddaf yn cael fy nhalu?

Mae isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer prentisiaid (dolen Saesneg), ond yn aml bydd cyflogwyr yn talu mwy na hyn. Eich cyflogwr sy'n penderfynu beth fydd eich cyflog. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar isafswm cyflog cenedlaethol prentisiaid ar gov.uk.

Sut mae dod o hyd i Brentisiaethau?

Cliciwch y ddolen Gwasanaeth Paru Prentisiaeth i chwilio a gwneud cais am Brentisiaethau.  Cofrestrwch nawr i sicrhau nad ydych yn colli unrhyw gyfleoedd. Cewch edrych ar y cyfleoedd i gyd neu rai yn eich ardal chi yn unig, neu’r math o swyddi mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.

Mae Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau yn rhestru dolenni o gyflogwyr sy'n cynnig prentisiaethau. Gallwch hefyd ymweld a'u gwefannau i:

 • Weld a ymgeisio am unrhyw swydd fyw sydd ganddynt
 • Wybod pryd byddent yn recriwtio nesaf os nad oes cyfleoedd byw ganddynt ar hyn o bryd
 • Gofrestru eich diddordeb neu gyflwyno eich CV os oes opsiwn i wneud hyn

Bydd rhai cyflogwyr hefyd yn hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol neu wefannau swyddi fel Find a Job ac Indeed. (dolenni Saesneg yn unig)

Awgrym da! Os oes diddordeb ganddoch mewn prentisiaeth gyda chyflogwr penodol yna pam ddim eu holi i weld beth sydd ganddynt i'w ddweud?

Cysylltwch â ni ar 0800 028 4844 am gymorth a chyngor.


Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?

Astudiaethau achos


Dogfennau


Canllaw Chwalu'r Chwedlau am Brentisiaethau


Gwybod mwy